Kerstquilt

Kerstquilt

 

In deze quilt is het kerstevangelie uitgewerkt.

Middenin Jozef en Maria en het kind Jezus.

Rechts de herders en links de wijzen uit het oosten.

De lichtbaan en de engelen vertellen dat in de kerstnacht de hemel open ging.

En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden: “Ere zij God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die Hij liefheeft.” Lukas 2: 13-14

De eerste muzieknoten van het lied ‘Ere zij God’ staan in de lichtstraal geborduurd.

Zij vertellen aan de herders dat Jezus is geboren. 

De middencirkel is van goud, de kleur van Goddelijkheid, rijkdom en eeuwig licht.

Een cirkel staat voor geborgenheid, trouw en eeuwigheid.

God is tot in eeuwigheid met Zijn liefde en trouw om ons heen.

Bij de geboorte van Jezus is er even een stukje hemel op aarde.

Engelenzang, God de Vader en Jezus zijn Zoon. God komt wonen onder de mensen.

Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. Johannes 1:14 

De herders staan ook in een cirkel, deze cirkel is verbonden aan de gouden cirkel.

De herders zijn de eersten van het volk Israël die de boodschap horen en Jezus gaan aanbidden.

Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht.

Zij die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen. Jesaja 9:1

 De wijzen uit het oosten staan ook in een cirkel die verbonden is aan de gouden cirkel.

Ze krijgen als eerste buiten Israël de boodschap te horen/zien dat Jezus is geboren en ook zij gaan aanbidden.

Zij staan in de lichtstraal en mogen deel uitmaken van de zegen van Israël.

Boven hen de ster die hun de weg wijst naar het Koningskind.

Een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen. Lukas 2:32 

In de gouden cirkel boven de kribbe zie je silhouetten van mensen, deze verwijzen naar de mensen die uitgekeken hebben naar de geboorte van Jezus.

Ze hebben Hem niet gezien, maar wel geloofd in de belofte dat Hij zou komen.

Daarom zal de Heer zelf u een teken geven: De jonge vrouw is zwanger, zij zal spoedig een zoon baren en hem Immanuel noemen. Jesaja 7:14 

Onderaan in de lichtstraal zie je ook silhouetten van mensen, deze verwijzen naar de mensen die na de Pinksteren in geloof tot Jezus zijn gegaan.

Wij leven nu, maar nog steeds is de weg naar Jezus open en mogen wij ook Jezus aanbidden en leven in het licht dat over Israël is gekomen.  

Jezus zei: “Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.” Johannes 20:29

Komt, verwondert u hier, mensen,
ziet, hoe dat u God bemint,

ziet vervuld der zielen wensen,
ziet dit nieuw geboren Kind!

 

0:00 / 0:00
Ere zij God
Close