Het onze Vader

Het onze Vader 

In deze quilt is het gebed verwerkt dat Jezus ons leerde in Mattheüs 6: 9-13 

Onze Vader die in de hemelen zijt,

Uw naam worde geheiligd,

Uw koninkrijk kome,

Uw wil geschiedde, zoals in de hemel, zo ook op de aarde.

In het bovenste gedeelte van de quilt zijn deze woorden uitgewerkt.

In de hemelbogen staan in het Hebreeuws de eerste twee regels.

Uw naam worde geheiligd wordt gesymboliseerd in de gouden bogen om deze woorden.

De lichtgroene banen verwijzen naar het koninkrijk dat komt.

De lichtblauwe baan uit de hemel verwijst naar Uw wil geschiedde, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.

De streep loopt door tot in de donkergroene baan, de aarde van nu.

Geef ons heden ons dagelijks brood: de korenaar. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij onze schuldenaren vergeven.

Het kruis en de zee symboliseren de vergeving van zonden.

God zal onze zonden in de zee werpen en er niet maar aan denken.

De rode mensen symboliseren de vergeving naar elkaar. Rood staat voor vergeving en genezing.

Als God ons vergeeft en wij onze naasten vergeven, komt er genezing van ons hart.

En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, met deze woorden wordt er gebeden of wij in de verzoekingen die op ons afkomen nooit tegen God zullen kiezen. (Lukas 22:31,32.)  

De haan verwijst naar de verloochening van Petrus en symboliseert deze bede.

Het donkergrijs van de haan verwijst naar Verlos ons van de boze.

Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid.

Het kruis met de kroon en de gouden cirkel verwijzen naar deze laatste regels van

Het onze Vader, het kruis en de kroon symboliseren Zijn kracht en de gouden cirkel symboliseert Zijn heerlijkheid en de eeuwigheid.

Een cirkel is oneindig, de eeuwigheid. Het goud staat voor Zijn heerlijkheid.

Amen, dit slotwoord staat in het Hebreeuws links onder in de quilt.

In de zwarte rand zijn lijnen gequilt, de lijnen van boven en beneden ontmoeten elkaar op de hoogte van de dwarsbalk van het kruis.

Dit verbeeldt dat ons gebed daar opgevangen wordt door de Here Jezus en dat Hij het bij Zijn Vader brengt.

De duif is het symbool van de Heilige Geest.   

De Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. (Romeinen:8:26)

 

 

0:00 / 0:00
Kom met Uw genade Heer
Close