De zaligsprekingen

De zaligsprekingen

 

 

Toen Jezus de menigte zag, ging Hij de berg op, en nadat Hij was gaan zitten kwamen zijn discipelen bij Hem.

En Hij openende Zijn mond en onderwees hen. Hij zei: 

1e paneel:

Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen.

Arm van geest is je lege hand uitstrekken naar Hem en laten vullen door Zijn genade.

Het kruis staat symbool voor de genade.

Je ontvangt dan ook het koninkrijk der hemelen.

De parel staat symbool voor het koninkrijk der hemelen. (Matth. 13:45-46) 

2e paneel:

Zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden.

De persoon rechts is de treurende, de persoon links is Jezus de troostende.

Het geknakte riet zal Hij niet breken. (Matth. 12:20) 

3e paneel:

Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven.

Deze zachtmoedigheid betekent dat je het recht niet in eigen hand neemt, maar het in Gods hand legt. 

Zachtmoedig zijn is je naaste liefhebben als jezelf.

Leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart. (Matth. 11:29)

De persoon links steekt zijn hand in liefde uit naar zijn naaste.

Daarachter de aarde die de zachtmoedigen zal beërven. 

4e paneel:

Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.

Een brandende wereld in twee open armen die hongeren en dorsten naar een wereld waar vrede en gerechtigheid zal zijn.

Aan mensen die hiermee worstelen, er voor strijden en bidden, belooft God dat zij verzadigd zullen worden.

Maar zij verwachten, naar Zijn belofte een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,

waar gerechtigheid woont. (2Petrus:3:13)

De twee halve bogen staan symbool voor de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. 

5e paneel:

Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden.

Barmhartigheid is een oud woord. Het heeft te maken met vuur en warmte.

Barmhartig wordt het hart dat is aangestoken door de gloed van Gods barmhartigheid die in Jezus Christus komt over allen die in Hem geloven.

Barmhartigheid is het tonen van erbarmen, van mededogen met mensen die het moeilijk hebben.

Het is nauw verbonden met naastenliefde en rechtvaardigheid.

Twee armen die gevuld zijn met de vlam van barmhartigheid.

Daarboven een vlam die terugkeert naar de vlam in de armen.

Want aan hen zal barmhartigheid worden bewezen. 

6e paneel

Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien.

Rein van hart is één-voudig zijn, niet dubbelhartig of gespleten zijn, maar oprecht voor God en de mensen. 

Rein van hart is ook:  gericht zijn op God en Zijn koninkrijk en op het doen van Zijn wil.

Reinen van hart zullen God zien, dat is het hoogste wat een mens gegeven kan worden.

Het rode hart staat voor een hart vol liefde voor God, het witte gedeelte voor een rein hart.

Het blauwe gedeelte de kleur van de hemel en het gele gedeelte het oog dat God mag zien. 

7e paneel:

Zalig de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden.

Mensen die de vrede van God kennen zijn erop uit om deze vrede ook aan anderen te brengen.

Vanuit het verlangen naar de vrede van God op aarde zullen zij zoeken naar verzoening en vrede, waar twist en strijd is. 

Zo zullen zij iets weerspiegelen van Gods bedoeling met de mensen.

Zo dragen de vredestichters de naam van kinderen van God.

Twee mensen met een duif, de duif staat symbool voor de vrede.

Boven hen het Hebreeuwse het woord: ABBA. (Vader)

Als wij kinderen van God genoemd worden, mogen wij Vader zeggen. (Rom.8:15) 

8e paneel:

Zalig zijn die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen.

Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt omwille van Mij.

Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er vóór u geweest zijn. 

Kruisdrager worden, het kruis op je nemen en Christus volgen ook al levert dat smaad en vervolging op.

De groene tak staat symbool voor een palmtak en voor riet.

Palmtakken zijn het symbool van overwinning.

Riet is het symbool van volharding.

Volhouden tot het einde geeft overwinning en een groot loon in de hemel.

In de hele quilt is het landschap te zien waar Jezus de Bergrede heeft uitgesproken.

 

0:00 / 0:00
Verlangen naar vrede
Close