De oogst van Zijn lijden

De oogst van Zijn lijden

Jesaja 53

 

Het verhaal in deze quilt is verwerkt in een raam. Wat je door een raam ziet, hangt af vanaf welke kant je erdoor heen kijkt.

Jesaja stond a.h.w. aan de ene kant van het raam en zag een vergezicht. In Jesaja 53 ziet hij het lijden van de Here Jezus.

Hij schildert in dit hoofdstuk het lijdensverhaal. Dit is in het midden van het raam verbeeld.

Vers 2: Want als een loot schoot Hij op voor zijn aangezicht, en als een wortel uit dorre aarde.

Rechts: dorre aarde met daaruit een groene loot.

Vers 5: Maar om onze overtredingen werd Hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld;

de straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden.

Doorboord: het kruis door Zijn hand.

De straf die ons de vrede aanbrengt: de grijze stof om het kruis, de zonden, de lichte stof met de stralen, de vrede.

En door Zijn striemen is ons genezing geworden: De donkere stof om Zijn hand en de rode strepen staan voor de striemen,

de lichte stof staat voor de genezing.

Vers 7b: als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed Hij Zijn mond niet open. 

Deze tekst wordt gesymboliseerd door het schaap bij het kruis.

In Zijn hand de woorden: Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt van Mij. Woorden uit Jesaja 43.

Door onze straf op Zich te nemen mogen wij Zijn eigendom zijn.

Wij staan a.h.w. aan de andere kant van het raam en kijken terug in de tijd. 

Door de andere gedeeltes van het stalraam zien we het landschap waar de

Here Jezus rondwandelde op aarde en daar het evangelie bracht: het meer van Galilea, de bergen, de velden.

Hij vertelde van het zaad in de akker, het viel in rotsachtige grond, langs de weg, in dorre aarde, maar ook in vruchtbare grond.

Joh. 4 : 35b: Zie, Ik zeg u, slaat uw ogen op en beschouwt de velden, dat zij wit zijn om te oogsten.

Links en rechts staan aren. De groene aren duiden op volle groei, de gele aren zijn rijp voor de oogst.  

Joh. 12 : 24  Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij op zichzelf;

maar indien zij sterft, brengt zij veel vrucht voort. Hij is ons deze weg voorgegaan.

Dit wordt gesymboliseerd door de rode aar; door Zijn sterven mogen wij nu veel vrucht dragen.

Mattheüs 3 :16b-17 En zie, de hemelen openden zich, en hij zag de Geest Gods nederdalen als een duif en op Hem komen.

En zie, een stem uit de hemelen zeide: Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb.

De gekleurde stralen links staan voor de hemel die open gaat. De duif  symboliseert de geest van God.

Wie in Hem gelooft mag in de verte al iets zien van de nieuwe toekomst.

 

 

0:00 / 0:00
Jesus, Life of our lives
Close